Polityka Prywatności

Niniejsza polityka jest zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”.Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia RODO. W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Poniżej znajdą Państwo informacje na ten temat.
Postanowienia Ogólne
1. Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest firma F.H.U. „MP” Małgorzata KaszaPasis, z siedzibą w Kielcach ul. Marii Konopnickiej 5 która jest właścicielem strony www.pieknoszczesciemmalowane.pl. W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres: pieknoszczesciemmalowane(malpa)gmail.com
2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony www.pieknoszczesciemmalowane.pl (dalej „Strona”) i odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik”), który korzysta ze strony, w tym firm, osób odwiedzających Stronę, osób zostawiających komentarze, podmiotów współpracujących.
3. Strona informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Stronie chronione są prawem, w tym prawami autorskimi lub prawami ochronnymi i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione. Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.
6. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Strony.
7. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Strony.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników
Świadczenia przez Administratora usług dostępnych poprzez Stronę – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; marketingu bezpośredniego Administratora, przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Strony , z nowymi treściami dostępnymi poprzez Stronę, ofertą oraz informacji handlowych oraz informacji o nowych promocjach- podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
2. Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług Administratora bądź kierowania zapytań- przetwarzane są w celach odpowiedzi na dane zapytania oraz marketingu bezpośredniego Administratora.
3. Podanie danych (adres e-mail) przez Użytkownika w ramach zapytania ofertowego bądź innych zapytań związanych z usługami Administratora jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.
4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora, w tym ofert promocyjnych, skierowanych do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie zapytań ofertowych bądź wykonania usługi na podstawie umowy (zgoda wyrażana na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku).
5. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: pieknoszczesciemmalowane(malpa)gmail.com z informacją o zaprzestaniu przetwarzania
Prawa Użytkowników Strony, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich.
2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe.
4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku kiedy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
5. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Prawa Użytkownika
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą kontaktu pod adresem e-mail: pieknoszczesciemmalowane(malpa)gmail.com
Informacja o plikach Cookies
1. Strona korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Strony i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.
2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies jest Administrator.
3. Podmioty wymienione są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.
4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:
– Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Strony przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Strony do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających ze Strony.
– Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Strony
– Dane zachowane w plikach cookies przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku
6. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików:
– na czas korzystania ze Strony (pliki sesyjne)
– do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).